نشانی فروشگاه:

رشت.انتهای بلوار شهید افتخاری.ولکس.باقرالعلوم۲.داخل کوچه ۱۵.انبار هاشمزاده پ۱۵

شماره تماس:

۹۸۹۰۲۸۹۱۹۰۹۱+